Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

linasakuraaizu
bo czasem spotyka się takich ludzi, których uwielbia się za wszystko, mimo, pomimo i wbrew.
Reposted frommefir mefir viainspirations inspirations

January 22 2020

linasakuraaizu
9776 771d
Reposted fromkarmacoma karmacoma viarudosci rudosci
linasakuraaizu
6975 0632 500
Save Our Soup
Reposted fromparlin parlin viaxszerlit xszerlit
linasakuraaizu
Nigdy nie wiesz, kiedy po raz ostatni widzisz kogoś. Nie wiesz o tym, że się kłócisz z kimś ostatni raz, kochasz ostatni raz, albo po raz ostatni patrzysz w oczy tej osoby, dziękując Bogu za to, że ją zesłał dla Ciebie.
— J. R. Ward
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vialovemyself lovemyself

January 21 2020

linasakuraaizu
8259 cd24 500
linasakuraaizu
8576 4261 500
Reposted fromhrafn hrafn viainmybetterworld inmybetterworld
linasakuraaizu
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viauska12115 uska12115
linasakuraaizu
3493 7168 500
Reposted frommiischa miischa vialovemyself lovemyself
linasakuraaizu
Reposted fromnebthat nebthat
linasakuraaizu
Proszę mnie wygłaskać, wyściskać i wyturlać, bo mi smutno.
— Tomasz Matkowski

January 20 2020

linasakuraaizu
3387 7b10 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasnowy snowy
linasakuraaizu
linasakuraaizu
6159 6239 500
Reposted fromaugustus augustus vianiskowo niskowo
linasakuraaizu
0752 2f69 500
linasakuraaizu
linasakuraaizu
2174 9f5a 500
Reposted fromowca owca viapankamien pankamien
linasakuraaizu
To najbardziej nas różniło. Że potrafiliśmy patrzeć na te same gwiazdy na tym samym niebie, ale nie dręczyły nas te same pytania. Nie chcieliśmy takich samych odpowiedzi.
— Stephanie Oakes - "Mroczne kłamstwa Minnow Bly"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadreamadream dreamadream
linasakuraaizu
3854 7b79
Reposted fromiammistake iammistake viamangekyou mangekyou
linasakuraaizu
1872 3ff4 500
Lew Tołstoj
Reposted fromsoftboi softboi vianiskowo niskowo
linasakuraaizu
4755 57ab
Reposted fromhare hare vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl